РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А — єдиного майнового комплексу державного підприємства — Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики.

Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно – трикотажна фабрика.

Код за ЄДРПОУ: 25077191.

Місце знаходження об’єкта: 60236, м.Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область.

Види діяльності об’єкта: Виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.

Відомості про об’єкт: До складу єдиного майнового комплексу входить 417 од.  основних засобів, в тому числі: транспортні засоби — 2 од., інші необоротні активи — 415 од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.

Відомості про земельну ділянку: –

Основні показники діяльності підприємства: Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Станом на 30.06.2017 р.: кредиторська заборгованість – 240,7 тис.грн; дебіторська — немає; непокритий збиток минулих років – 537,8 тис.грн.; обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (-) 44,3 тис.грн.; баланс активів і пасивів – 196,4 тис.грн.

За останні три роки підприємство не рентабельне.

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає.

Чисельність працюючих: 1 чол. (в.о.директора-1 чол.).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ — 7840 грн., сума ПДВ — 1568 грн., початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ — 9408 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:

  1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
  2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
  3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
  4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складається на дату купівлі-подажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості, протягом 36 місяців з дня підписання договору купівлі –продажу.
  5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
  6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
  7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
  8. В установленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 940,80 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн., вносяться: отримувач — Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р №37319044008539, МФО 820172, Держказначейська служба України, м.Київ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.11.2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) — 10,00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) — 12,00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 25 вересня 2015 року за № №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул.Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 06.11.2017 р. до 18 год.00 хв. включно.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м.Чернівці, вул.Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html

Начальник регіонального відділення                                         І.П. Комаровська