Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок шоста сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2018 р. №10 м. Новодністровськ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Відповідно до статей 34, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається (додаток 1).
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Новодністровської міської ради від 18.05.2012 року №66 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, ветеранів та чорнобильців».
 3. Доручити виконавчому комітету Новодністровської міської ради утворити комісію з питань надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення міської ради

від 01 лютого 2018 року №10

 

ПОРЯДОК

використання коштів міського бюджету для надання

фінансової підтримки міським громадським організаціям

осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

 1. Порядок використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – Порядок) визначає умови надання та механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті м.Новодністровськ  для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 2. Головний розпорядник бюджетних коштів визначається у рішенні міської ради про затвердження міського бюджету на відповідний рік і здійснює фінансування громадських організацій відповідно до цього Порядку.
 3. Одержувачами коштів міського бюджету, які надаються відповідно до цього Порядку, можуть бути позаполітичні неприбуткові громадські організації (спілки) осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, структурні (відокремлені) підрозділи всеукраїнських або обласних громадських організацій – осередки, відділення тощо, які мають статус юридичної особи, зареєстровані в м.Новодністровськ та здійснюють свою діяльність  виключно на території м.Новодністровськ (далі – громадські організації).
 4. Для отримання коштів міського бюджету на наступний рік громадська організація подає міському голові до 1 жовтня  поточного року:

4.1  Заяву  щодо надання фінансової підтримки із зазначенням її розміру.

4.2 Копію статуту (положення) громадської організації, засвідченою підписом керівника та печаткою громадської організації (заявника).

У разі, якщо заявником є структурний (відокремлений) підрозділ всеукраїнської або обласної громадської організації (осередок, відділення тощо), який діє на підставі статуту (положення) всеукраїнської або обласної громадської організації, ним подається копія статуту (положення) всеукраїнської або обласної громадської організації, засвідчена у встановленому законодавством порядку печаткою заявника (заявника).

4.3 Копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідченою підписом керівника та печаткою громадської організації (заявника) .

4.4 Копію рішення про присвоєння громадській організації ознаки  неприбутковості, засвідченою підписом керівника та печаткою громадської організації (заявника).

4.5 Копію довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, засвідченою підписом керівника та печаткою громадської організації (заявника).

4.6 Копію протоколу засідання громадської організації про обрання посадових осіб, засвідченою підписом керівника та печаткою громадської  організації (заявника).

4.7 Копію звіту про діяльність громадської організації за формою державної статистичної звітності №1- громадська організація, засвідченою підписом керівника та печаткою громадської  організації (заявника) .

4.8 Календарний план заходів, які громадська організація планує провести у році надання фінансової підтримки, підписаний керівником та засвідчений печаткою громадської  організації (заявника), за формою, що додається (додаток 1).

4.9 Розрахунки, обґрунтування потреби і напрями використання бюджетних коштів, затверджені зборами громадської організації (заявника), підписані керівником та засвідчені печаткою громадської організації (заявника).

 1. Відповідальність за достовірність інформації, поданої громадською організацією (заявником), несе керівник громадської організації.
 2. Міський голова направляє заяву та додані до неї документи громадської організації на розгляд комісії з питань надання фінансової підтримки міським громадським організаціям інвалідів, ветеранів,  громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створеною виконавчим комітетом Новодністровської міської ради (далі – Комісія).
 3. У разі виявлення Комісією факту подання громадською організацією недостовірної інформації в документах, поданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, така громадська організація втрачає право на отримання фінансової підтримки відповідно до цього Порядку у бюджетному періоді, що настає за періодом, у якому виявлено факт подання недостовірної інформації. 
 4. Якщо факт подання недостовірної інформації виявлено після перерахування коштів з міського бюджету, громадська організація зобов’язана повернути зазначені кошти.

У разі відмови від добровільного повернення коштів, питання щодо їх стягнення вирішується у судовому порядку.

 1. Обсяг бюджетних коштів, що надаються громадській організації, визначається з урахуванням:

9.1 відповідності запланованих заходів громадської організації пріоритетам державної та місцевої політики у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

9.2 першочерговості та соціальній спрямованості заходів, що виконуються громадською організацією;

9.3 рівня участі власними та залученими ресурсами у статутній діяльності громадської організації на період виділення бюджетних коштів;

9.4 детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, наданих громадською організацією;

9.5 результатів діяльності громадської організації в минулому та поточному році,  аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

9.6  категорії громадян, якими опікується громадська організація;

9.7 кількості її членів.

 1. Комісія:

– розглядає зазначені заяву та документи впродовж 20 днів з дня подання їх громадською організацією;

– надає оцінку соціального та фінансового обґрунтування потреби громадської організації у фінансовій підтримці, напрямам використання та очікуваним результатам;

– у разі потреби отримує від громадських організацій додаткові матеріали (довідки, інформацію, пояснення тощо);

– приймає рішення про надання (відмову у наданні) фінансової підтримки громадської організації, яке передає головному розпоряднику коштів.

 1. Головний розпорядник коштів, протягом 10 днів з дня отримання рішення Комісії, подає фінансовому управлінню Новодністровської міської ради бюджетний запит по кожній громадській організації.
 2. Фінансове управління Новодністровської міської ради в залежності від фінансової спроможності міського бюджету надавати фінансову підтримку громадським організаціям готує на розгляд міської ради проект рішення про міський бюджет міста Новодністровськ на бюджетний рік.
 3. Розгляд і прийняття міською радою рішення про надання фінансової підтримки громадським організаціям та включення видатків до міського бюджету проводиться згідно з регламентом ради.
 4. Відповідно до рішення Новодністровської міської ради, на підставі наказу головного розпорядника коштів та договору головного розпорядника коштів з громадською організацію, здійснюється розподіл коштів.
 5. Кошти міського бюджету використовуються громадською організацією для:

15.1  проведення заходів, спрямованих на реалізацію статутних завдань: засідання ради, конференції, загальні збори тощо;

15.2 проведення, спрямованих на реалізацію статутних завдань, семінарів, виставок, концертів, спортивних, культурно-масових заходів, конкурсів за участю творчих колективів громадян, інвалідів,  ветеранів та / або громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

15.3 проведення заходів, присвячених визначним подіям та пам’ятним датам;

15.5 придбання канцелярських товарів;

15.6 привітання членів громадської організації з нагоди ювілейних дат;

15.7 допомоги на поховання членів громадської організації.

 1. Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.
 2. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку та фінансової звітності громадських організацій у встановленому законодавством порядку.

З метою отримання бюджетних коштів громадська організація подає головному розпоряднику коштів копії документів, які підтверджують взяття в установленому порядку бюджетних та фінансових зобов’язань (копії договорів, накладних, актів наданих послуг, тощо) та інші документи, виходячи із сутності проведених заходів (списки, протоколи проведених зборів, круглих столів тощо).

 1. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в установленому законом порядку.
 2. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.
 3. Громадські організації подають управлінню Державної казначейської служби України та головному розпоряднику коштів звіти про використання бюджетних коштів:

– щомісячно за формою №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

– щоквартально  та за результатами річного звіту за формами №2м «Звіт про надходження та використання коштів», №4-3 м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду», №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

Крім фінансової звітності громадські організації подають головному розпоряднику коштів звіт за формою, що додається до цього Порядку     (додаток 2) та долучають копії платіжних доручень, виписок з казначейського рахунку, які підтверджують цільове використання бюджетних коштів.

Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів покладається на одержувачів бюджетних коштів.

 1. Громадські організації зобов’язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання бюджетних коштів відповідно до законодавства на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.
 2. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, Державною казначейською службою, постійними комісіями міської ради з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

Виконавець:

Начальник УПСЗН (підпис є) Г.Магденко


Додаток 1

до Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

заходів (програм, проектів), які громадська організація планує

провести у році надання фінансової підтримки із використанням

як бюджетних так і позабюджетних коштів

№ з/п Період проведення
(місяць року)
Зміст заходу

(короткий опис)

Орієнтовна кількість учасників(осіб) Місце

проведення

Обсяг

потреби в коштах для

проведення заходу за рахунок коштів фінансової підтримки

1.

Керівник громадської організації                                          (П.І.Б.)

Головний бухгалтер                                                                 (П.І.Б.)

М.П.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

Виконавець:

Начальник УПСЗН (підпис є) Г.Магденко


Додаток 2

до Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки міським громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

ЗВІТ

про використання бюджетних коштів громадською організацією

_______________________________________________________

за __________________ (період)

з/п

Найменування

видатків

Кількість Вартість Сума, грн.
1.

Керівник громадської організації                                          (П.І.Б.)

Головний бухгалтер                                                                 (П.І.Б.)

М.П.

Секретар міської ради Н.Кримняк

Виконавець:

Начальник УПСЗН (підпис є) Г.Магденко