Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Новодністровськ


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок сьома сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

22 лютого 2018 р. №34 м. Новодністровськ

 

Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Новодністровськ

 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна територіальної громади міста, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Новодністровськ (додається).
 2. Встановити, що балансоутримувачі майна комунальної власності територіальної громади міста Новодністровськ при відчуженні та списанні матеріальних цінностей керуються цим Положенням.
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 30.05.2011 року №95 «Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів (рухомого майна), яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Новодністровськ».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гінгуляка О.М., комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку і комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток

до рішення міської ради

від 22 лютого 2018 року №34

 

Положення

про порядок списання майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади м.Новодністровськ

 

І. Загальна частина

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Новодністровськ, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні  матеріальні активи), (далі – майно).

Списання майна здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (рухоме майно) з балансу підприємств, установ, організацій, що засновані на власності територіальної громади м.Новодністровськ.

Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям  міської комунальної власності  на правах господарського відання та користування, оперативного управління в т.ч. передане в оренду, та/або знаходиться в статутних фондах інших суб’єктів підприємницької діяльності.

1.3. Дія цього Положення  не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

 

IІ. Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Новодністровськ, шляхом ліквідації

2.1. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання балансоутримувачами, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління Новодністровської міської ради з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

Нарахований знос у розмірі 100% на майно, яке придатне до подальшої експлуатації, не може бути підставою для його списання.

2.2. Списання майна здійснюється комунальним підприємством, установою, організацією, на балансі якого воно перебуває, після отримання на це відповідного дозволу, який надається:

– на списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів балансоутримувача, первісна (переоцінена) вартість яких становить 10 тис. гривень і більше за одиницю – рішенням Новодністровської міської ради. До розгляду сесією Новодністровської міської ради питання щодо надання згоди на списання майна, балансоутримувач надає відповідну інформацію про його списання профільним постійним комісіям міської ради.

– на списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів балансоутримувача, первісна (переоцінена) вартість яких становить до 10 тис. гривень за одиницю, здійснюється за рішенням керівника балансоутримувача відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

2.3. З метою отримання згоди на списання майна Балансоутримувач подає до Новодністровської міської ради разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи:

1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про  очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником балансоутримувача;

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

7) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.4. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається протягом 45 робочих днів з дати надходження документів, зазначених  у пункті 2.3. цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна оформляється у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

– майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.3. цього Положення;

– суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонуються до списання;

– балансоутримувач подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

– у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.

2.5. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна цим Положенням утворюється постійно діюча комісія міської ради  з розгляду питань стосовно списання майна та її регламент (додатки № 7, 8 до Положення).

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

2.6. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів  на його списання наказом керівника балансоутримувача створюється  комісія  у складі:

– керівника або його заступника (голова комісії);

– головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, – особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

– керівників відділів або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

– працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників комунальної установи (підприємства, закладу), які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який  додається до акта.

2.7. Комісія:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

4) установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність,  моральна застарілість, непридатність для подальшого використання балансоутримувачем, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

5) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

6) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

7) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

8) визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі;

9) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

2.8. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах  технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником балансоутримувача.

2.9. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття сесією Новодністровської міської ради рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна згідно абз. 1 п. 2.2. та абз. 2 п. 2.2 відповідно до Положення (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

2.10. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо комунальною установою (закладом, підприємством), на балансі якого перебуває майно.

2.11. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання  вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.12. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

2.13. Вилучені після демонтажу та розбирання майна  вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,  підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.14. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.15. Кошти, що надійшли в результаті списання майна залишаються у розпорядженні комунального підприємства (установи, закладу).

2.16. Комунальні підприємства (установи, заклади), на балансі яких перебувало майно, подають у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

У разі наявності зауважень до звіту його повертають розпоряднику майна для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

2.17. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання балансоутримувачем звіту про списання майна.

2.18. Керівник комунального підприємства, установи, організації та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб’єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

 

ІІІ. Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ, шляхом безоплатної передачі

3.1. Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ з балансу одного балансоутримувача комунальної власності на баланс другого балансоутримувача комунальної власності здійснюється за погодженням сторін з дозволу Новодністровської міської ради.

3.2. Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Новодністровськ, з комунальної власності у державну власність здійснюється згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» з дозволу міської ради.

 

 1. Порядок списання майна,

що є комунальною власністю територіальної громади м.Новодністровськ, шляхом відчуження (продаж рухомого майна)

4.1. Відчуження рухомого майна міської комунальної власності проводиться безпосередньо балансоутримувачем після отримання на це дозволу сесії міської ради.

4.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ, згідно з цим Положенням комунальному підприємству (установі, закладу) – розпоряднику майна необхідно подати до Новодністровської міської ради такі документи:

– звернення, в якому надати техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження основних засобів (рухоме майно) та напрямки використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

– погодження виконавчого органу міської ради (куратора), в підпорядкуванні якого знаходиться підприємство – заявник;

– відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 4;

– акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до  відчуження, згідно з додатком 5;

– акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником;

– звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухоме майно);

– за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

За вимогою відділу економіки та управління комунального майна Новодністровської міської ради заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

Може бути відмовлено у відчуженні основних засобів з таких підстав:

 • не подано в повному обсязі необхідних документів, або за наявності у документах суперечливих відомостей, що унеможливлює прийняття обґрунтованого рішення про відчуження рухомого майна;
 • рухоме майно не відповідає необхідним вимогам, в тому числі є розукомплектованим, окремі його агрегати не відповідають даним технічної документації та ін..;
 • основні засоби необхідні для застосування у діяльності інших підприємств , установ, організацій комунальної власності.

Даний перелік підстав, з яких може бути відмовлено у відчуженні рухомого майна, не є вичерпним.

4.3. Початкова ціна продажу основних засобів (рухоме майно) визначається на підставі висновку зі звіту про оцінку основних засобів (рухоме майно), який виготовляється суб’єктом оціночної діяльності відповідно до нормативно-правових документів, які діють на момент її проведення.

4.4. Після проведення оцінки балансоутримувачам забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Висновок про вартість основних засобів (рухоме майно) дійсний до закінчення строку дії дозволу сесії міської ради на відчуження основних засобів (рухоме майно).

4.5. Термін прийняття рішення про надання чи відмову в наданні дозволу щодо відчуження основних засобів (рухоме майно) становить 45 робочих днів від часу надходження до міської ради повного комплекту документів, потрібних для прийняття відповідного рішення.

4.6. Відчуження основних засобів (рухоме майно) шляхом їх продажу здійснюється виключно через аукціон, який проводиться організатором аукціону.

Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору з розпорядником майна, на балансі якого перебуває об’єкт продажу.

У договорі передбачаються:

строк проведення аукціону;

початкова вартість об’єкта продажу;

розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

інші умови.

У разі коли майно не продано, розпорядник майна, на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із Новодністровською міською радою шляхом прийняття відповідного рішення.

Порядок і умови проведення аукціону повинні відповідати нормам діючих Законів України та Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №803, а також інших нормативно-правових актів.

4.7. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Новодністровської міської ради.

4.8. Кошти, одержані внаслідок відчуження основних засобів (рухоме майно), спрямовуються відповідно до вимог діючого законодавства.

4.9. Балансоутримувачі зобов’язані подати Новодністровській міській раді протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження основних засобів (рухоме майно) та використання коштів згідно з додатком 6.

 

 1. Прикінцеві положення

5.1. Керівник комунального підприємства, установи, організації, організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

5.2. Керівники комунальних підприємств, установ, організацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних засобів (рухоме майно), та за достовірність інформації, наданої виконавчим органам Новодністровської міської ради.

5.3. Контроль за використанням коштів, отриманих від продажу основних засобів (рухоме майно), покладається на керівника підприємства, установи, організації.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


Додаток 1 до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника комунального     ___________________________

підприємства, установи, організації)

________ ______________________

(підпис)  (ініціали та прізвище)

_____ ______________20__ р.

М.П.

 

ВІДОМІСТЬ

про майно комунальної власності, що пропонуються до списання станом на ___ ______ 20__ р.

 

№ п/п Найменування об’єкту Рік випуску, дата введення в експлуатацію Номер об’єкта Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, реконструкції Вартість здійснених капітальних інвестицій

(грн.)

Первісна (переоцінена) вартість

(грн.)

Сума нарахованого зносу

(грн.)

Балансова (залишкова) вартість

(грн.)

інвентарний заводський паспортний

 

    Усього

 

  Дані про дорогоцінні метали ________________________________________

                                                                (подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

 

    Головний бухгалтер     _____________                   ______________________

                                                   (підпис)                                           (ініціали та прізвище)

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 2 до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника комунального     ___________________________

підприємства, установи, організації)

________ ______________________

(підпис)  (ініціали та прізвище)

_____ ______________20__ р.

М.П.

 

АКТ

інвентаризації майна комунальної власності,

що пропонуються до списання

__________________________________________________________________

(найменування комунального підприємства (установи, закладу) та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

    На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__р. N __

комісією у складі ________________________________________________________________________________

                                                     (посада, прізвище та ініціали членів комісії)

проведено інвентаризацію майна комунальної   власності,  що пропонуються  до  списання  і  відображаються  на субрахунку № _______________________

станом на ___ ___________ 20__ р.

    Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

    Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

    Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

№ п/п Найменування об’єкту Рік випуску, дата введення в експлуатацію Номер об’єкта Станом на «__»___20__р. Примітка
інвентарний заводський паспортний Фактично виявлено За даними бухобліку

    Усього

Усього за актом:

_____________________________________________________________

                                     (цифрами і словами)

  1) загальна кількість об’єктів (фактично) ______________________________________

                         (цифрами і словами)

 2) на суму, гривень (фактично) ______________________________________________________

                                     (цифрами і словами)

Голова комісії: _____________  ___________________  ______________________________

                                   (посада)                      (підпис)                            (ініціали та прізвище)

Члени комісії   _______________  _____________________  ____________________________________

                                    _______________  _____________________  ____________________________________

                                    _______________  _____________________  

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


                                                                Додаток 3 до Положення

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника комунального     ___________________________

підприємства, установи, організації)

________ ______________________

(місцезнаходження балансоутримувача)

________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

________________________________________   (підпис)         (ініціали та прізвище)_____ ______________20__ р.

М.П.

ЗВІТ

про списання майна комунальної власності

№ п/п Найменування об’єкта Рік випуску, дата введення в експлуатацію Інвентарний номер Заводський номер Витрати на списання об’єкта

(грн.)

Оприбутковано в результаті списання Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо

(грн.)

Напрями використання коштів Документи, що підтверджують отримання коштів
Придатних вузлів та агрегатів Матеріалів сировини Основних засобів Загальна вартість

(грн.)

Кількість Вартість Кількість Вартість Кількість Вартість Кількість Вартість

    Усього

Голова комісії:        ____________     ______________________

                                              (підпис)               (ініціали та прізвище)

Члени комісії:         ____________     ______________________

                                          ____________     ______________________

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


       Додаток 4 до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника комунального     ___________________________

підприємства, установи, організації)

________ ______________________

(підпис)  (ініціали та прізвище)

_____ ______________20__ р.

М.П.

  

АКТ

про оцінку вартості основних засобів,

які підлягають відчуженню, станом на «__» ______20__ р.

 

П/п

Назва інвентарного

об’єкта

Рік випуску Номер інвентарн. об’єкта Кількість капітальних ремонтів (дата проведення останнього) Вартість капітальних ремонтів, грн. Балансова (первісна) вартість, грн. Сума нарахованого зношення, грн. Балансова (залишкова) вартість, гри.
Інвентарний заводський
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2

….

Усього:

Відомості про дорогоцінні метали:  (подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом)

 

Головний бухгалтер                              ___________________  _________________________

                                                                    (підпис)                                (прізвище та ініціали)

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


          Додаток 5 до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада керівника комунального     ___________________________

підприємства, установи, організації)

________ ______________________

(підпис)  (ініціали та прізвище)

_____ ______________20__ р.

М.П.

 

АКТ

інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

_____________________________________________________________________________

найменування об’єкта (комунального підприємства (установи, закладу), цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його  місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ __________ 20__ р. N ____ комісією у складі _____________________________________________________________________________

                      (посада, ініціали та прізвище членів комісії)

проведено інвентаризацію основних  засобів,  які  пропонуються  до відчуження і відображаються на субрахунку  N __ на __ _____ 20__ р.

Інвентаризацію почато     ___ __________ 20__ р. Інвентаризацію закінчено __ ____20__р.

Під час інвентаризації встановлено:

Найменування

об’єкта

Рік

випуску

Номер об’єкта Обліковується на __ _______ 20__ р. При

мітка

інвентарний заводський паспортний фактично

виявлено

за даними бухгалтерського

обліку

кіль

кість

первісна

(переоцінена)

вартість,

грн

кіль

кість

первісна

(переоцінена)

вартість,

грн

Усього + + + +

Усього:

    а) загальна кількість одиниць, фактично _________________________________________________________

                                                                                   (словами)

    б) на суму, гривень, фактично _________________________________________________________________

                                                                            (словами)

Голова комісії   ____________    ______________    ______________________

                                 (посада)               (підпис)                (ініціали та прізвище)

Члени комісії:   _____________    _____________    ______________________

                                (посада)                 (підпис)               (ініціали та прізвище)

                      _____________    _____________    ______________________

                                 (посада)                  (підпис)             (ініціали та прізвище)

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


Додаток 6 до Положення

                                                                                       

ЗВІТ

за результатами відчуження та використання коштів, отриманих

від продажу основних засобів (рухомого майна)

 

з/п

Назва,

адреса

підприємства

Назва

органу,

який

надав

дозвіл

на

відчуження

Номер

та дата

документа,

яким

був

наданий

дозвіл

Назва,

інвентарний

номер

об’єкта

продажу

Назва,

адреса

посередника з

продажу

Назва,

адреса

фірми

покупця

Номер,

дата

реєстрації

контракту

(договору

купівлі –

продажу)

Сума

коштів,

отриманих від

продажу,

номер

рахунка

Використання

коштів згідно

з  техніко

економічним

обґрунтуванням

Фактичне

використання

коштів

Примітки
Призначення Обсяг Призначення Обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Керівник підприємства______________________         _________________________________

                                                                 (підпис)                                     (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер______________________         ___________________________________   

                  М.П.                                             (підпис)                                     (прізвище та ініціали)

  

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


Додаток 7 до Положення

 

Склад постійно діючої комісії

з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Новодністровськ

 

Голова комісії   Заступник міського голови з питань виконавчих органів
Заступник голови комісії Начальник відділу економіки та управління комунальним майном Новодністровської міської ради
Секретар комісії Головний спеціаліст  відділу економіки та управління комунальним майном Новодністровської міської ради
Члени комісії:
Начальник фінансового управління Новодністровської міської ради
Депутат Новодністровської міської ради  – голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування
Депутат Новодністровської міської ради  – голова постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку
Керівник відповідного комунального підприємства (установи, закладу) – розпорядник майна
Головний бухгалтер відповідного комунального підприємства (установи, закладу) – розпорядник майна

 

Секретар міської ради Н.Кримняк

 


Додаток 8 до Положення

 

Положення про постійно діючу комісію з розгляду питань стосовно

списання майна, що перебуває у комунальній власності

територіальної громади м. Новодністровськ

 

 1. Постійно діюча комісія з питань списання майна що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ(далі – Комісія), створена відповідно до пункту 2.5. Положення Про порядок надання дозволу на списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні комунального майна та посилення контролю при здійсненні зазначених дій підприємствами, організаціями  та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності, або яке використовується на умовах оренди та безоплатного користування (далі – суб’єкти господарювання).
 2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від  08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007р. № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про порядок надання дозволу на списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ та цим Положенням.
 3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання майна комунальної власності територіальної громади м. Новодністровськ та підвищення контролю за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку списання такого майна.
 4. Комісія у разі необхідності має право:

– робити запити до керівників суб’єктів господарювання про надання додаткових документів;

– при розгляді матеріалів про списання майна, знос якого відповідно до бухгалтерського обліку становить менше 100 відсотків, запрошувати на засідання представників суб’єктів господарювання, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

 1. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту прийняття рішення про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова Комісії, а у випадку його відсутності – члени комісії обирають головуючого на засіданні комісії.
 2. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є відділ економіки та управління комунальним майном Новодністровської міської ради.

Організаційне забезпечення передбачає:

– розгляд пакету документів та підготовку пропозицій, які надаються на розгляд Комісії, про можливість і доцільність списання майна;

– підготовку проекту рішення про надання згоди на списання майна що є комунальною власністю територіальної громади м. Новодністровськ або про відмову в наданні такої згоди.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

 1. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

– скликає та проводить засідання Комісії.

 1. Секретар Комісії:

– готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

– проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

– веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до відома членів Комісії для виконання.

 1. За розпорядженням голови Комісії, Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.
 2. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.

 1. Надання дозволу на списання  комунального майна оформлюється у вигляді рішення сесії Новодністровської міської ради, а відмова в наданні такої згоди – у формі листа Новодністровської міської ради, після підписання протоколу Комісії.

 

Секретар міської ради Н. Кримняк