Про затвердження міської Програми «Інноваційний простір ЗОШ І ступеня на 2018-2021 роки»


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018 р. №55 м. Новодністровськ

 

Про затвердження міської Програми «Інноваційний простір ЗОШ І ступеня на 2018-2021 роки»

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити міську Програму «Інноваційний простір ЗОШ І ступеня на 2018-2021 роки» (далі – Програма), що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (Козак М.А.) та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження (Мариняк С.П.).

 

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


 

1.Загальна характеристика міської Програми

«Інноваційний освітній простір ЗОШ І ступеня на 2018-2021 роки»

1. Ініціатор розроблення

програми

Відділ гуманітарної політики
2. Розробник Програми Відділ гуманітарної політики
3. Співрозробник

Програми

ЗОШ І ступеня
4. Відповідальний виконавець Програми Відділ гуманітарної політики Новодністровської  міської ради
5. Учасники Програми Відділ гуманітарної політики, ЗОШ І ступеня, фінансове управління
6. Термін реалізації Програми 2018 – 2021 роки
7. Джерела фінансування Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі (тис. грн.) 2018 – 1 028 353, 00

2019 – 1 442 050,00

2020 – 1 047 195,00

2021 – 934 266,00

Всього – 4 451 864,00

 

 1. 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Освіта – один з найважливіших національних пріоритетів. Вона була і надалі залишається основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Освітня галузь міста Новодністровська задовольняє потреби усіх категорій населення в навчанні й вихованні, наданні різних освітніх послуг.

Нормативно-правовою основою Програми розвитку регіональної освіти є державні документи: Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанова Верховної Ради України «Про стан і перспективи розвитку середньої освіти в Україні» (від 09.01.2007 р. № 536-V), Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017р. №1021 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. №988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа на період до 2029 р.”.

05 вересня 2017 року прийнято Закон України «Про освіту» згідно якого з 01 вересня 2018 року першокласники переступлять поріг Нової української школи. Однією з засад концептуального реформування є створення сучасного освітнього середовища, що стимулюватиме вивільнення креативного потенціалу як учнів, так і педагогів.

Реалізація системного розвитку освітянської галузі, її вдосконалення з урахуванням  Концепції Нової української школи; являє собою комплекс взаємопов’язаних завдань із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У програмі максимально враховано суспільні потреби громади міста щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток інформаційно – комунікаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Станом на 01 січня 2018 року в ЗОШ І ступеня в 19 класах навчається 460 дітей, навчально-виховний процес  забезпечують 34 педагогічні працівники. Згідно прогнозованої мережі 2018-2019 навчального року першокласниками Нової української школи стануть 120 дітей міста, вони здобуватимуть знання в 5 навчальних класах, з яких один «Інтелект України». Вчителі початкової школи вже проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь в майстер-класах, тренінгах, різноманітних семінарах та отримують сертифікати про опанування курсу «Нова українська школа».

Система неперервної освіти  в широкому розумінні означає підготовку учнів до навчання та самовдосконалення протягом життя. Шкільна освіта здійснюється  на чотирьох ступенях навчання, які формують головні складові світогляду людини. Основним рівнем є перший рівень «Початкова школа». Саме тут навчання впроваджується через емоційно-естетичне сприйняття основ людської діяльності, розвиток навичок дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, природних багатств, сприйняття реальних життєвих явищ, усвідомлення життєво необхідних потреб, а також ознайомлення з елементарними відомостями про людські стосунки у суспільстві. Цей процес відбувається під час активної діяльності на заняттях за відповідними програмами.

Таким чином, створення необхідної матеріально-технічної бази є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна координація зусиль усіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

 1. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні Нової української школи – авангарду суспільних змін, здатної готувати всебічно розвинених, освічених українців, відповідальних громадян і патріотів, здатних до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, до ризику та інновацій, конкурентноздатних у 21-му столітті та організація заходів для адаптації педагогів до змін в навчальному процесі.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання програми здійснюється  на рівні міста і сприятиме вирішенню завдань щодо створення механізму розвитку початкової освіти шляхом:

– створення сучасного інноваційно-освітнього середовище (фізичне просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання) для різнобічного розвитку, виховання та соціалізації особистості.

 • застосування сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, забезпечення належного науково – методичного супроводу навчально-виховного процесу при переході  на оновлені державні стандарти, зміцнення матеріально-технічної бази, створення здоров’я зберігаючих умов життєдіяльності дітей;
 • продовження інформатизації закладу, завершення комплектування школи сучасною комп’ютерною технікою, облаштування мультимедійними комплексами;
 • реалізації оновлених цілей і змісту освіти на засадах  компетентнісного підходу й особистісної орієнтації, з максимальним врахуванням прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів, майбутньої життєвої траєкторії;
 • поширення педагогіки партнерства вчителя з учнями та батьками, ефективних інноваційних, інтерактивних, індивідуалізованих, командних і проектних навчальних технологій для спільного вироблення нового знання;
 • забезпечення специфіки освітнього процесу початкової школи відповідно до особливостей адаптаційно-ігрового та основного циклів навчання;
 • створення психологічного комфорту і підтримку освітнього процесу, соціально-психологічний супровід особистості в кризових ситуаціях;
 • переходу від адміністративно-розпорядчого управління навчальним закладом до системи освітнього менеджменту;
 • урізноманітнення варіантів організації навчального простору: у класі (з мобільними робочими місцями для індивідуальної або групової роботи), у відкритому освітньому  просторі, на on-line платформі;
 • наскрізного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі й управлінні закладом освіти.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма «Інноваційний освітній простір ЗОШ І ступеня на 2018-2021 роки» передбачає наступні етапи:

І етап – 2018 рік –  реалізація реформи Нової української школи та створення комфортних умов для навчання першокласників 2018 року.

ІІ етап – 2019 рік – реалізація реформи Нової української школи та створення комфортних умов для навчання першокласників 2019 року.

ІІІ етап – 2020 рік – реалізація реформи Нової української школи та створення комфортних умов для навчання першокласників 2020 року.

ІV етап – 2021 рік – реалізація реформи Нової української школи та створення комфортних умов для навчання першокласників 2021 року.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Очікувані результати:  

– підвищення  якості освіти на інноваційній основі;

– придбання мультимедійної техніки для навчально-виховного процесу;

– формування ціннісного ставлення та судження дітей, що базуються на загальнолюдських морально-етичних (гідності, чесності, справедливості, турботі, повазі до життя) і соціально-політичних цінностях;

– трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище, у якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності;

– професійна компетентність учителів достатня для використання сучасного навчального е-контенту в освітньому процесі;

– медіа та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіаосвітніх компонентів у навчальні програми;

– професійна готовність учителя до медіатворчості для компетентного самовираження та реалізації його життєвих і професійних завдань, покращення якості міжособистісної та професійної комунікації, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах;

– створення в освітньому просторі міста передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства:

 • толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості;
 • повноцінна соціально-психологічна адаптація та самоактуалізація дітей в умовах навчального закладу;

– стійка зацікавленість педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей на засадах духовності, традиційних цінностей українського народ;

– освіта  міста наближена до європейських освітніх стандартів.

 

 1. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Відділ гуманітарної політики Новодністровської міської ради та адміністрація ЗОШ І ступеня які є відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі. Відділ гуманітарної політики у визначені терміни але не рідше одного разу на рік звітує про хід виконання Програми на сесії Новодністровської міської ради, залучає засоби масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми.

Начальник відділу

гуманітарної політик (підпис є) Л.Пастушок

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


 

2018 рік

Перелік матеріально-технічного забезпечення

для перших класів 2018-2019 навчального року

№ з/п Найменування К-сть Вартість

(грн.)

Загальна

вартість

(грн.)

Мовний складник
1 Наочно-дидактичний матеріал з укр.мови на магнітах «Абетка українська» 25      1 492,00 37 300 ,00
2 Наочно-дидактичний матеріал з англ.мови на магнітах «Абетка англійської мови» 25      1 272,00 31 800,00
Логіко-математичний складник
3 Набір цифр і знаків на магнітах 5      700,00 3 500,00
4 Набір моделей геометричних фігур (дерев’яні) 5      495,00 2 475,00
5 Набір цифр (роздатковий) 15      195,00 2 925,00
6 Набір лічильного матеріалу 15      495,00 7 425,00
7 Танграм 5      255,00 1 255,00
8 Набір мірного посуду 5      480,00 2 400,00
9 Терези лабораторні 5      870,00 4 350,00
10 Терези демонстраційні 5     1 380,00 6 900,00
11 Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби» 5     900,00 4 500,00
12 Демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка – 1м, 2 трикутники, циркуль) 1 2 470,00 2 470,00
13 Годинник пісочний 5    225,00 1 125,00
14 Набір годинників (механ.) 5    168,00 840,00
Природничо-науковий складник
15 Лупа шкільна 5     75,00 375,00
16 Мікроскоп учнівський малий 5    1 125,00 5 625,00
17 Дитяча карта світу 4     78,00 312,00
18 Дитяча карта України 4     78,00 312,00
Художньо-мистецький складник
19 Настільні розвивальні ігри (комплект) 4    836,00 3 344,00
20 Килимок-конструктор з пазлів 3к.=18п.

на клас.

15к. .для 5 класів

   1 485,00 7 425,00
Зберігання та організація навчального середовища
21 Скриня з кришкою мала

                                середня

                                велика

                                    

F1-24

F2-8

F25– 4

F3– 2

  250,00

  345,00

  415,00

  460,00

6 000,00

2 760,00

1 660,00

  920,00

22 Візок пластиковий для зберігання дидактичного матеріалу F1-1

F2-1

F4– 2

10 580,00

6 480,00

3 200,00

10 580,00

6 480,00

6 400,00

Технічне обладнання
23 Фабрика друку (принтер, сканер, копір) 5 8 200,00 41 000,00
24 Інтерактивний мультимедійний комплекс Smart 4 54 000,00 216 600,00
25 Ноутбук Dell inspiron 5 10 000,00 50 000,00
26 Станція для ламінування 1    4 065,00 4 065,00
27 Інтерактивна підлога 1 104 000,00 104 000,00
Обладнання для семи зон кабінетів
     Зона відкриттів
28 Диктофон 1 1 600,00 1 600,00
29 Фотоапарат. 1 3 800,00 3 800,00
    Зона новин
30 Змінні стенди 1  950,00  950,00
    Зона матеріалів
31 Відкриті полички для приладдя 5 1 200,00 6 000,00
32 Невисокі меблі для зберігання кольорових скринь з кришками 5 3 480,00 17 400,00
    Зона тиші
33 Стіл і два стільці (комплект) 5 2 800,00 14 000,00
    Зона вчителя
34 Стіл з двох частин (для роботи з комп’ютером і для роботи з зошитами і журналом) 5 3 250,00 16 250,00
35 Шафа відкрита (зручна, щоб все необхідне було поряд) 5 1 300,00 6 500,00
    Зона комунікативна
36 Пуфики-подушки (комплект 5 шт.) 5 4 620,00 23 100,00
Зона тематична
37 Змінні стенди 1 950,00
        Обладнання коридорів,  рекреацій
38 Лавочки 24 1 500,00 36 000,00
39 Трав’янисте покриття 28м2 365,00 10 200,00
                       Меблі
40 Стіл учнівський 1-місний з полицею, регулюємий антисколіозний +стілець Т-подібний регулюємий по висоті 120 954,00 114 480,00
41 Ремонт рекреацій 2,3 поверхів(згідно проектно-кошторисної документації) 200 000,00 200 000,00
Всього: 1 028 353,00

 

із розрахунку 1 на групу із 4 учнів

 

2019 рік

Перелік матеріально-технічного забезпечення

для перших класів 2019-2020 навчального року

№ з/п Найменування К-сть Вартість

(грн.)

Загальна

вартість

(грн.)

Логіко-математичний складник
1 Набір моделей геометричних фігур (дерев’яні) 4      495,00 1 980,00
2 Танграм 4      255,00 1 020,00
3 Набір мірного посуду 4     480,00 1 920,00
4 Терези лабораторні 4      870,00 3 480,00
5 Терези демонстраційні 4     1 380,00 5 520,00
6 Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби» 4     900,00 3 600,00
7 Демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка – 1м, 2 трикутники, циркуль) 1 2 470,00 2 470,00
8 Годинник пісочний 4 225,00 900,00
9 Набір годинників (механ.) 4 168,00 672,00
10 Набір для конструювання з різними способами з’єднання деталей (Гіго, Світ тварин) 160 деталей 8 2 202,00 17 616,00
Природничо-науковий складник
11 Лупа шкільна 4 75,00 300,00
12 Мікроскоп учнівський малий 4 1 125,00 4 500,00
13 Дитяча карта світу 4 78,00 312,00
14 Дитяча карта України 4 78,00 312,00
Художньо-мистецький складник
15 Настільні розвивальні ігри (комплект) 4    836,00 3 344,00
16 Килимок-конструктор з пазлів 3к.=18п.

на клас.

12к..для 4 класів

   1 485,00 5 940,00
Зберігання та організація навчального середовища
17 Скриня з кришкою мала

                                середня

                                велика

                                  

F1-20

F2-6

F25– 2

F3– 2

  250,00

  345,00

  415,00

  460,00

5 000,00

2 070,00

830,00

920,00

18 Візок пластиковий для зберігання дидактичного матеріалу F1-1

F2-1

F4– 2

10 580,00

6 480,00

3 200,00

10 580,00

6 480,00

6 400,00

Технічне обладнання
19 Фабрика друку (принтер, сканер, копір) 4 8 200,00 32 800,00
20 Інтерактивний мультимедійний комплекс Smart 3 54 000,00 162 000,00
21 Ноутбук Dell inspiron 4 10 000,00 40 000,00
22 Інтерактивна панель (мультиборд) 1 150 000,00  150 000,00
Обладнання для семи зон кабінетів
    Зона матеріалів
23 Шафа для зберігання засобів навчання 2 1 300,00 2 600,00
24 Відкриті полички для приладдя 4 1 200,00 4 800,00
25 Невисокі меблі для зберігання кольорових скринь з кришками 4 3 480,00 13 920,00
    Зона тиші
26 Стіл і два стільці (комплект) 4 2 800,00 11 200,00
    Зона вчителя
27 Стіл з двох частин (для роботи з комп’ютером і для роботи з зошитами і журналом) 4 3 250,00 13 000,00
28 Шафа відкрита (зручна, щоб все необхідне було поряд) 2 1 300,00 2 600,00
    Зона комунікативна
29 Пуфики-подушки (комплект 5 шт.) 4 4 620,00 18 480,00
                       Меблі
30 Стіл учнівський 1-місний з полицею, регулюємий антисколіозний +стілець Т-подібний регулюємий по висоті 110 954,00 104 940,00
31 Ремонт гімнастичної зали(згідно проектно-кошторисного договору) 700 000,00 700 000,00
32 Облаштування вбиралень та пандусів для дітей з обмеженими можливостями(згідно проектно-кошторисного договору) 100 000,00 100 000,00
Всього: 1 442 050,00

 

із розрахунку 1 на групу із 4 учнів

2020 рік

Перелік матеріально-технічного забезпечення

для перших класів 2020-2021 навчального року

№ з/п Найменування К-сть Вартість

(грн.)

Загальна

вартість

(грн.)

Мовний складник
1 Наочно-дидактичний матеріал з укр.мови на магнітах «Абетка українська» 20      1 492,00 29 840 ,00
2 Наочно-дидактичний матеріал з англ.мови на магнітах «Абетка англійської мови» 20      1 272,00 25 440,00
Логіко-математичний складник
3 Набір цифр і знаків на магнітах 4      700,00 2 800,00
4 Набір моделей геометричних фігур (дерев’яні) 4      495,00 1 980,00
5 Набір цифр (роздатковий) 10      195,00 1 950,00
6 Набір лічильного матеріалу 10      495,00 4 950,00
7 Танграм 4      255,00 1 020,00
8 Набір мірного посуду 4      480,00 1 920,00
9 Терези лабораторні 4      870,00 3 480,00
10 Терези демонстраційні 4     1 380,00 5 520,00
11 Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби» 4     900,00 3 600,00
12 Демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка – 1м, 2 трикутники, циркуль) 1 2 470,00 2 470,00
13 Годинник пісочний 4    225,00 900,00
14 Набір годинників (механ.) 4    168,00 672,00
Природничо-науковий складник
15 Лупа шкільна 4     75,00 300,00
16 Мікроскоп учнівський малий 4    1 125,00 4 500,00
17 Дитяча карта світу 4     78,00 312,00
18 Дитяча карта України 4     78,00 312,00
Художньо-мистецький складник
19 Настільні розвивальні ігри (комплект) 4    836,00 3 344,00
20 Килимок-конструктор з пазлів 3к.=18п.

на клас.

12к. .для 4 класів

   1 485,00 5 940,00
Зберігання та організація навчального середовища
21 Скриня з кришкою мала

                                середня

                                велика

                                    

F1-20

F2-6

F25– 2

F3– 2

  250,00

  345,00

  415,00

  460,00

5 000,00

2 070,00

830,00

920,00

22 Візок пластиковий для зберігання дидактичного матеріалу F1-1

F2-1

F4– 2

10 580,00

6 480,00

3 200,00

10 580,00

6 480,00

6 400,00

Технічне обладнання
23 Фабрика друку (принтер, сканер, копір) 4 8 200,00 32 800,00
24 Інтерактивний мультимедійний комплекс Smart 3 54 000,00 162 000,00
25 Ноутбук Dell inspiron 4 10 000,00 40 000,00
26 Станція для ламінування 1    4 065,00
27 Інтерактивний стіл 1 104 000,00 104 000,00
Обладнання для семи зон кабінетів
     Зона відкриттів
28 Диктофон 1 1 600,00 1 600,00
29 Фотоапарат. 1 3 800,00 3 800,00
    Зона новин
30 Змінні стенди 1  950,00  950,00
    Зона матеріалів
31 Відкриті полички для приладдя 4 1 200,00 4 800,00
32 Невисокі меблі для зберігання кольорових скринь з кришками 4 3 480,00 13 920,00
    Зона тиші
33 Стіл і два стільці (комплект) 4 2 800,00 11 200,00
    Зона вчителя
34 Стіл з двох частин (для роботи з комп’ютером і для роботи з зошитами і журналом) 4 3 250,00 13 000,00
35 Шафа відкрита (зручна, щоб все необхідне було поряд) 3 1 300,00 3 900,00
    Зона комунікативна
36 Пуфики-подушки (комплект 5 шт.) 4 4 620,00 18 480,00
Зона тематична
37 Змінні стенди 1 950,00
                       Меблі
40 Стіл учнівський 1-місний з полицею, регулюємий антисколіозний +стілець Т-подібний регулюємий по висоті 100 954,00 95 400,00
41 Ремонт їдальні (згідно проектно-кошторисного договору) 400 000,00 400 000,00
Всього: 1 047 195,00

 

із розрахунку 1 на групу із 4 учнів

2021 рік

Перелік матеріально-технічного забезпечення

для перших класів 2021-2022 навчального року

№ з/п Найменування К-сть Вартість

(грн.)

Загальна

вартість

(грн.)

Логіко-математичний складник
1 Набір моделей геометричних фігур (дерев’яні) 4      495,00 1 980,00
2 Танграм 4      255,00 1 020,00
3 Набір мірного посуду 4     480,00 1 920,00
4 Терези лабораторні 4      870,00 3 480,00
5 Терези демонстраційні 4     1 380,00 5 520,00
6 Набір «Частини цілого на крузі. Прості дроби» 4     900,00 3 600,00
7 Демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка – 1м, 2 трикутники, циркуль) 1 2 470,00 2 470,00
8 Годинник пісочний 4  225,00 900,00
9 Набір годинників (механ.) 4  168,00 672,00
10 Набір для конструювання з різними способами з’єднання деталей (Гіго, Світ тварин) 160 деталей 8 2 202,00 17 616,00
Природничо-науковий складник
11 Лупа шкільна 4     75,00 300,00
12 Мікроскоп учнівський малий 4 1 125,00 4 500,00
13 Дитяча карта світу 4     78,00 312,00
14 Дитяча карта України 4     78,00 312,00
Художньо-мистецький складник
15 Настільні розвивальні ігри (комплект) 4    836,00 3 344,00
16 Килимок-конструктор з пазлів 3к.=18п.

на клас.

12к..для 4 класів

   1 485,00 5 940,00
Зберігання та організація навчального середовища
17 Скриня з кришкою мала

                                середня

                                велика

                                  

F1-20

F2-6

F25– 2

F3– 2

  250,00

  345,00

  415,00

  460,00

5 000,00

2 070,00

830,00

920,00

18 Візок пластиковий для зберігання дидактичного матеріалу F1-1

F2-1

F4– 2

10 580,00

6 480,00

3 200,00

10 580,00

6 480,00

6 400,00

Технічне обладнання
19 Фабрика друку (принтер, сканер, копір) 4 8 200,00 32 800,00
20 Інтерактивний мультимедійний комплекс Smart 3 54 000,00 162 000,00
21 Ноутбук Dell inspiron 4 10 000,00 40 000,00
22 Інтерактивний дисплей 1  150 000,00
Обладнання для семи зон кабінетів
    Зона матеріалів
23 Шафа для зберігання засобів навчання 1 1 300,00 1 300,00
24 Відкриті полички для приладдя 4 1 200,00 4 800,00
25 Невисокі меблі для зберігання кольорових скринь з кришками 4 3 480,00 13 920,00
    Зона тиші
26 Стіл і два стільці (комплект) 4 2 800,00 11 200,00
    Зона вчителя
27 Стіл з двох частин (для роботи з комп’ютером і для роботи з зошитами і журналом) 4 3 250,00 13 000,00
28 Шафа відкрита (зручна, щоб все необхідне було поряд) 4 1 300,00 5 200,00
    Зона комунікативна
29 Пуфики-подушки (комплект 5 шт.) 4 4 620,00 18 480,00
                       Меблі
30 Стіл учнівський 1-місний з полицею, регулюємий антисколіозний +стілець Т-подібний регулюємий по висоті 100 954,00 95 400,00
31 Обладнання для ігрового та спортивного майданчика 300 000,00 300 000,00
Всього: 934 266, 00

 

із розрахунку 1 на групу із 4 учнів

 


 1. Напрямки діяльності та заходи Програми «Інноваційний простір ЗОШ І ступеня на 2018- 2021роки»

 

№ з/п Назва напряму реалізації  (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.. 2018р. 2019р. 2020р. 2021р. Очікуваний результат
1 Модернізація матеріально – технічної  бази

ЗОШ І ступеня в рамках створення Нової української школи

Придбання матеріально-технічних засобів навчання для першокласників 2018 року 2018 ВГП Міський бюджет 1 028 353,00 1 028 353,00 Створення сучасного інноваційно-освітнього середовища для різнобічного розвитку, виховання та соціалізації особистості
Придбання матеріально-технічних засобів навчання для першокласників 2019 року 2019 ВГП Міський бюджет 1 442 050,00 1 442 050,00
Придбання матеріально-технічних засобів навчання для першокласників 2020 року 2020 ВГП Міський бюджет 1 047 195, 00 1 047 195, 00
Придбання матеріально-технічних засобів навчання для першокласників 2021 року 2021 ВГП Міський бюджет 934 266, 00 934 266, 00
Всього 4 451 864,00 1 028 353,00 1 442 050,00 1 047 195, 00 934 266, 00