Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» на 2018-2020 роки


Копія

Новодністровська міська рада

Сорок девʼята сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2018 року №59 м. Новодністровськ

 

Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» на 2018-2020 роки

 

З метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню міста Новодністровськ, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, поліпшення умов праці медичних працівників комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ», враховуючи пропозиції постійних комісію з питань охорони здоровʼя, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження, економічної реформи, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Обсяг фінансування Програми складає 3339,0 тис. грн., термін виконання 2018-2020 роки.
 3. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» звітуватися перед міською радою про хід виконання Програми до 01 березня наступного за звітний період року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоровʼя, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відродження.

Міський голова (підпис є) А.Болдашев

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням міської ради

від 29 березня 2018 року №59

 

ПРОГРАМА

розвитку комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ»

на 2018-2020 роки

 

 1. Паспорт Програми
1 Ініціатор розроблення програми Новодністровська міська рада
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу  виконавчої  влади про розроблення програми
3 Розробник програми «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ»
4 Співрозробник програми
5 Відповідальний виконавиць програми «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ»
6 Учасники програми «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ», Новодністровська міська рада
7 Термін реалізації програми 2018-2020 роки
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм ) I етап – 2018 рік

II етап – 2019 рік

III етап – 2020 рік

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Міський бюджет, кошти медичної субвенції, кошти юридичних та фізичних осіб, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 3339,0 тис. грн.
9.1 Кошти міського бюджету 3339,0 тис. грн.

 

 1. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) визнана Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) найбільш важливим елементом національних систем охорони здоров’я (ОЗ). Однак існуючі диспропорції між ПМСД і спеціалізованою допомогою в країнах з низьким і середнім рівнем доходів залишаються джерелом неефективності й нерівності в охороні здоров’я населення.

Диспропорції в системі охорони здоров’я України призводять до переважного використання більш вартісної спеціалізованої допомоги, наслідком чого стає зниження якості медичних послуг при одночасному збільшенні суспільних витрат. Тому розвиток ПМСД є одним із ключових елементів у підвищенні ефективності національної системи ОЗ.

Актуальність Програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ»на 2018–2020 роки (далі – Програма) продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню м. Новодністровськ, поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних працівників первинної ланки з надання медичної допомоги, покращення їх соціального та економічного становища. Вона зумовлена, в першу чергу, необхідністю забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги сімейними лікарями-лікарями загальної практики сімейної медицини, необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

Також актуальність значною мірою посилюється необхідністю виконання першочергових завдань, спрямованих на реалізацію політики децентралізації державного управління, які на галузевому рівні полягають в оптимізації мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням територіальних потреб населення у медичній допомозі, доступність та ефективність якої залежить в першу чергу від організації надання ПМСД. 

Треба усвідомити, що ефективність процесу модернізації та функціонування медичної галузі міста, вирішення завдань покладених на ПМСД можливе лише за умов дотримання основних принципів:

– належність до національної системи ОЗ та первинність у контакті окремої особи чи родини з системою ОЗ країни;

– максимальна наближеність до місця проживання та праці людини;

– максимальна доступність (за рівнем, обсягом, технологіями та терміном надання допомоги);

– відповідність професійної підготовки спеціалістів і матеріально-технічної бази її потребам;

– стаціонарна допомога надається лише за умови неможливості вирішення проблем на рівні ПМСД;

– забезпечення потреб особливо вразливих груп населення (жінок, дітей, осіб із шкідливими умовами праці);

– регламентація обов’язків держави та громадськості щодо ПМСД відповідними нормативними документами.

У межах ПМСД саме загальна практика і сімейна медицина може забезпечити: доступні і прийнятні послуги для пацієнтів; справедливий розподіл ресурсів охорони здоров’я; інтегроване і координоване надання комплексних лікувальних, реабілітаційних, паліативних та профілактичних послуг; раціональне використання технологій і ресурсів наступних ланок охорони здоров’я, рентабельність ПМСД.

Тому при розробці моделі ПМСД на місцевому рівні необхідно закласти всі необхідні елементи, навіть якщо на даному етапі відсутні можливості для їх реалізації. Створення умов і пошук ресурсів під конкретні завдання створеної моделі ПМСД (з усіма необхідними елементами) є основою її подальшого розвитку.

Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування, яке залежить не лише від матеріально-технічної бази, а й від забезпеченості кваліфікованими медичними кадрами. У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90% загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейних лікарів в м. Новодністровськ становить разом приблизно 21%.

Протягом останніх років ситуація з кадрами погіршується. Викликає занепокоєння зростання кількості медичних працівників пенсійного віку, а також те, що молоді спеціалісти не бажають йти на роботу у зв’язку з відсутністю житла, низькою заробітною платою та відсутністю доплат стимулюючого характеру.

Не застосовуються принципи комплексності та наступності у наданні медичної допомоги. Не приділяється достатня увага профілактиці захворювань та диспансеризації населення. Це призводить до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а отже, до збільшення потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

Таким чином, зміщення акцентів від лікування до профілактики захворювань і просування здорового способу життя, а також запровадження мультидисциплінарного підходу у забезпеченні здоров’я територіальної громади, робить концепцію громадського здоров’я невід’ємною складовою сучасної моделі ПМСД. 

На сьогодні система охорони здоров’я міста Новодністровськ, як і України в цілому, характеризується:

– низьким рівнем тривалості життя людей;

– низьким рівнем здоров’я мешканців;

– зростанням та поширеністю інфекційної захворюваності;

– недостатнім розвитком інституту сімейної медицини;

– пріоритетністю розвитку вторинної медичної допомоги;

– повною відсутністю взаємодії між первинною і вторинною ланками надання медичної допомоги, а також між екстреною та невідкладною медичною допомогою.

Ця Програма розроблена на виконання Закону України від 07.07.2011 року №3611-VІ «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Закону України від 06.04.2017 №2002-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2013 №1150 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів», рішення Новодністровської  міської ради  від 10.01.2018 року №3 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» та з метою подальшого розвитку сімейної медицини шляхом формування, збереження і зміцнення здоров’я людей в м.Новодністровськ, раннього виявлення захворювань та їх ефективного лікування.

Враховуючи вище викладене, є нагальна потреба у створенні Програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ» на 2018-2020 роки з розширеним спектром заходів, що стосуються покращення медичного обслуговування як дорослого, так і дитячого населення на первинному рівні, збереження здоров’я 10-ти тисячної громади м. Новодністровськ, попередження захворюваності, зниження смертності та інвалідності.

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, для вирішення проблемних питань первинної медико-санітарної допомоги міста, наближення якісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини до населення міста Новодністровськ.

 

 1. Визначення мети Програми

Метою програми є об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території м. Новодністровськ в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ», оснащення необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, яку можна буде підключити до державної електронної системи e-Health, автотранспортом, що допоможе забезпечити населення м. Новодністровськ якісними та своєчасними медичними послугами.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування

Первинна медична допомога мешканцям м. Новодністровськ, яких нараховується станом на 01.01.2018 року 10917 осіб, до цього часу надавалася Новодністровською міською лікарнею, яка також обслуговувала мешканців ближніх сіл. Враховуючи реформування закладів охорони здоров’я стало питання відокремлення первинної і вторинної медичної допомоги, шляхом створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ», яке потребує адекватного фінансування.

Новостворений міський ЦПМСД забезпечить поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, призведе до зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя, а також буде сприяти:

– організації медико-санітарної допомоги населенню, забезпеченню її високої якості та ефективності, пріоритетності розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; 

– удосконаленню матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до європейських стандартів, запровадженню правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;

– залучанню засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;

– запровадженню ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я;

– поліпшенню медичної допомоги вразливим верствам населення м.Новодністровськ;

– забезпеченню населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення згідно державній програмі «Доступні ліки»;

– підвищенню ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

– створенню сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я (e-Health);

– удосконаленню інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;

– впровадженню системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в міському бюджеті, за рішеннями міської ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, навіть за умови поточного фінансування реалізації заходів із Держбюджету (програма державних фінансових медичних гарантій), а також з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг вказаних видатків визначається рішеннями Новодністровської міської ради про бюджет або про внесення змін до показників місцевого бюджету на відповідний рік.

Програма розрахована на реалізацію заходів протягом 3-х років з 2018 по 2020 роки.

 

 1. Перелік завдань і заходів програми, результативні показники,

напрями діяльності та заходи програми

Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню м. Новодністровськ на 2018-2020 років є:

– збереження і покращення здоров’я населення;

– гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;

– будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням медичного та офісного призначення, комп’ютерною технікою, високошвидкісним Інтернетом та локальною мережею, засобами зв’язку і автотранспортом;

– удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

– підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя;

– удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров’я враховуючи сучасні тенденції та нові прийняті закони.

Виконання програми дає змогу:

– підвищити ефективність та якість надання медичної допомоги на первинній ланці з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;

– збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7–10%;

– сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;

– створити умови для реалізації принципу організації та координації медичної допомоги між лікарями загальної практики-сімейної медицини (первинна ланка) із вузькими спеціалістами;

– сприяти комплексній роботі та налагодженню взаємозв’язку між службами екстреної медичної та невідкладної допомоги;

– забезпечення сучасною матеріально-технічною базою КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Роки виконання Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)
2018 р. 2019 р. 2020 р.
Обсяг ресурсів, усього, (тис. грн.) у тому числі: 940,0 946,0 1453,0 3339,0
Міський бюджет 940,0 946,0 1453,0 3339,0

 

 1. Ресурсне забезпечення Програми

*Примітка. Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання заходів Програми підлягають уточненню щороку по потребі, при затвердженні (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом  виконання Програми розвитку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новодністровськ»  на 2018-2020 роки здійснює Новодністровська міська рада та її виконавчий комітет, КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ».

КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» надавати міській раді звіт про хід виконання Програми до 01 березня наступного року за звітний період.

 

 1. Прикінцеві положення

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинної медико-санітарної допомоги громади міста Новодністровськ на 2018-2020 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських можливостей громади).

Програма розрахована на 3 роки, має завдання, які направлені на виконання заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей міста, реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичних закладів первинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках діяльності.

Секретар міської ради Н.Кримняк


 1. Заходи Програми розвитку

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ»  на 2018–2020 роки

№ п\п Перелік заходів Програми Відповідальні за виконання Строки виконання заходу (роки) Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування , (тис. грн.) Очікуваний результат
Всього І етап:
2018 рік
ІІ етап:
2019 рік
ІІІ етап:
2020 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.1. Проведення поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ»          
6.1.1. КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ»

Поточний ремонт приміщень:

 • кабінетів лікарів загальної практики сімейної медицини;
 • коридору;
 • пункту невідкладної медичної допомоги.
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ» 2018 Міський бюджет / інші джерела 30,0 30,0 Збереження в належному стані приміщення для покращення умов надання  первинної допомоги мешкан цям м.Ново дністровськ, а саме: своєчасність та доступність
6.2. Розвиток інформаційних технологій. Офісна техніка.          
6.2.1. Придбання ліцензійних комп’ютерних програм та їх обслуговування. КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 180,00 180,00 Забезпечення населення кваліфікованим лікуванням та консультуванням шляхом запровадження телемедицини, створення єдиного інформаційного простору e-Health, покращення системи збору та обробки інформації.
6.2.2. Багатофункціональний пристрій (БФП) КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 150,0 150,0 Забезпечення населення кваліфікованим лікуванням та консультуванням шляхом запровадження телемедицини, створення єдиного інформаційного простору e-Health, покращення системи збору та обробки інформації.
6.2.3. Придбання:

 • ксерокс – 1 шт.;
 • принтер – 8 шт;
 • комплект комп’ютерної техніки – 1 шт.
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 80,0

20,0

40,0

20,0

80,0 Покращення комунікації
6.2.5. Створення та підтримка офіційного сайту КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ» КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 5,0 5,0 Комунікація та інформування населення
6.3. Придбання медичного обладнання, інструментарію, м’якого та твердого інвентарю (кушетки, стільці, столи)          
6.3.1. Придбання інструментарію для Центру відповідно до табеля оснащення. КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ», виконавчий комітет міської ради 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 80,0 20,0 30,0 30,0 Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню медичної допомоги, обслуговування невідкладних викликів.
6.3.4. Передбачити кошти для забезпечення структурних підрозділів медикаментами , перев’язувальним матеріалом, виробами медичного призначення та інше, що фінансується згідно статті витрат «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», в т.  ч.:

 • лікарські засоби для надання невідкладної допомоги;
 • витратні матеріали та вироби медичного призначення;
 • дезінфекційні засоби
КНП  «ЦПМСД м.Новодністровськ», виконавчий комітет міської ради 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 545,0 145,00 200,0 200,0 Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню медичної допомоги, обслуговування невідкладних викликів
6.3.5. Оснащення структурних підрозділів медичним обладнанням та інвентарем відповідно до табеля оснащення (сумка укладка сімейного лікаря 6 шт.) КНП  «ЦПМСД м.Новодністровськ», виконавчий комітет міської ради 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 250,0 100,0 150,0 Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню медичної допомоги, обслуговування невідкладних викликів
6.3.6 Придбання меблів.

КНП  «ЦПМСД м.Новодністровськ», виконавчий комітет міської ради 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 70,0 20,0 50,0 Забезпечення робочих місць медичним працівникам центру та амбулаторій
6.3.7. Холодильник однокамерний – 1 шт. КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ», виконавчий комітет міської ради 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 10,0 10,0 Зберігання лікарських засобів, тест-систем та вакцин
6.4. Кадрове забезпечення          
6.4.1. Проходження спеціалізації з сімейної медицини КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 26,0 7,0 11,0 8,0 Покращення якісного своєчасного кваліфікованого надання медичних послуг первинного рівня
6.4.2. Підвищення професійної підготовки медичних працівників (курси підвищення кваліфікації, семінари, конференції) КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 33,0 13,0 5,0 15,0 Покращення якісного своєчасного кваліфікованого надання медичних послуг первинного рівня
6.5. Придбання автотранспорту          
6.5.1. Легковий автомобіль – 1 од. КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 500,0 500,0 Покращення комунікації між лікарями та пацієнтами, надання невідкладної допомоги
6.5.2. Санітарний автотранспорт (машина невідкладної допомоги) – 1 од. КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет / інші джерела 1200,0 1200,0 Забезпечення вчасно транспортування пацієнтів на інші рівні надання медичної допомоги
6.6. Ліцензування та заробітна плата
6.6.1. Отримання ліцензії, виготовлення печаток, штампів, забезпечення заробітною платою КНП «ЦПМСД м.Новодністровськ» 2018-2020 
роки
Міський бюджет 180,0 180,0 Забезпечення функціонування медичного закладу
  Всього за Програмою       3339,0 940,0 946,0 1453,0  

 

В.о. директора КНП

«Центр ПМСД м. Новодністровськ (підпис є) Т.Щаслива

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк