Про затвердження міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2018-2019 роки (у нові редакції)


Копія

Новодністровська міська рада

П’ятдесят перша сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 р. №99 м. Новодністровськ

 

Про затвердження міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2018-2019 роки (у нові редакції)

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку, які сприятимуть підвищенню рівня життя та добробуту населення,  відповідно до статті 2 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити міську Програму будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2017-2018 роки (у новій редакції) (надалі – Програма) (додаток 1).
  2. Затвердити Заходи Програми (додаток 2).
  3. Скасувати рішення Новодністровської міської від 14.12.2017 року №324 «Про міську Програму будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2018-2019 роки».
  4. Керівникам структурних підрозділів міської ради та установ, відповідальних за виконання заходів забезпечити їх неухильне виконання.
  5. Фінансовому управлінню здійснювати фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті міста на відповідний рік.
  6. Контроль за виконанням Програми покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

 

Секретар міської ради Н.Кримняк


Додаток 1

до рішення  міської ради

від 26 квітня 2018 року №99

 

Міська Програма

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2018-2019 роки

(у новій редакції)

 

ПАСПОРТ

1. Ініціатор розробки

Програми

Виконавчий комітет міської ради
2. Розробник Програми Відділ інвестицій та енергоефективності Новодністровської міської ради
3. Співрозробники Програми Відділи та управління виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства
4. Відповідальні виконавці Програми Відділ інвестицій та енергоефективності Новодністровської міської ради,

відділи та управління виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства

5. Строки реалізації Програми 2018-2019  роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Державний бюджет, міський бюджет,

інші джерела фінансування, незаборонені чинним законодавством

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього 368377.00

З них

2018 рік – 132170.00

2019 рік – 236207.00  

8. з них коштів місцевого бюджету 6873.00

З них

2018 рік – 3846.00

2019 рік – 3027.00

9. інші джерела , не заборонені чинним законодавством 361504.00

2018 рік – 128324.00

2019 рік – 233180.00

10. Основні джерела фінансування Програми Державний бюджет, міський бюджет,

інші джерела фінансування, незаборонені чинним законодавством

 

Загальні положення

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Новодністровськ на 2018-2019 роки (далі – Програма) є вирішення найбільш гострих проблем жителів міста, забезпечення підвищення якості життя населення.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, Стратегії міста Новодністровськ до 2025 року.

Поліпшення інфраструктури міста, вирішення соціальних питань, підвищення рівня та якості життя населення, підвищення рівня соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, їх інвестиційної привабливості є запорукою динамічного розвитку території Новодністровської міської ради.

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Будівництво залишається основою розвитку майже всіх галузей виробництва та подальшого покращання житлових і культурно-побутових умов населення. Важливість цієї галузі для економіки обумовлена тим, що капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства.

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма:

– незадовільний технічний стан об’єктів міської комунальної власності та житлового фонду, незадовільний стан об’єктів інфраструктури.

– необхідність виконання робіт з будівництва та реконструкції мереж тепло-, водо-, електропостачання, реконструкції та капітального ремонту вуличного освітлення, капітального ремонту адміністративних будівель, навчальних і культурно – освітніх закладів та житлового фонду, у тому числі: ліфтового господарства, покрівель, систем водопостачання, каналізації, тощо.

– незадовільний технічний стан мереж водопостачання та водовідведення призводить до аварійних ситуацій на ліквідацію яких необхідно додатково залучати кошти міського бюджету.

– вирішення проблеми технічного відновлення існуючого житлового фонду, підвищення його експлуатаційних якостей, до сучасних стандартів, розвиток та розбудова інженерної та соціальної інфраструктури, поліпшення надійності і архітектурної виразності забудови міста є пріоритетними напрямами Програми.

 

  1. Мета Програми

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного й соціального розвитку території міста Новодністровськ на середньострокову перспективу шляхом будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціально-культурного призначення, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста. Впровадження нових енергозберігаючих та енергоефективних технологій, покращення якості послуг що надаються. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу, покращення утримання місць загального користування, тощо.

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятимуть підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем територіальної громади.

Метою програми є створення умов для збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку території шляхом:

– вдосконалення інфраструктури населених пунктів;

– підвищення рівня інженерного облаштування;

– реалізації сучасних та енергозберігаючих архітектурно-будівельних рішень;

– поліпшення житлово-побутових умов мешканців міста;  

– зменшення техногенного тиску на довкілля;

– відновлення природного середовища міста;

– забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення.

– збільшення інвестиційної привабливості території міської ради;

Здійснення вищевказаних заходів сприятиме економічному зростанню міста, стабілізації екологічного стану навколишнього середовища, підвищення рівня життя населення, інвестиційної привабливості території міста.

 

III. Шляхи і засоби реалізації Програми

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:

– визначення обсягів коштів у міському бюджеті на фінансування заходів даної Програми та співфінансування державних і міжнародних  програм та грантів;

– вжиття заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, що стимулює розвиток району.

 

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Орієнтований обсяг коштів, необхідний для фінансування Програми, становить на 2018 рік – 131070,00 грн., 2019 рік – 233207,00 грн.

Обсяг фінансових витрат за Програмою залежить від кошторисної вартості реконструкції та капітального ремонту об’єкта, його  технічного стану та залишкової вартості.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах наявних фінансових ресурсів. Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 2.

 

  1. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

– створенню умов для забезпечення збалансованого соціально – економічного та екологічного розвитку території.

– підвищенню інвестиційної привабливості міста, зокрема за рахунок створення сучасної інфраструктури, підвищення добробуту населення, ефективного використання енергетичних ресурсів.

– реконструкція об’єктів житлово комунального господарства, поліпшенню соціально-побутових умов життя населення.

 

Начальник відділу

інвестицій та енергоефективності (підпис є) Х.Філімонюк

Згідно

Секретар міської ради Н.Кримняк