П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради


Додаток

до рішення міської ради

від 31 березня 2016 року № 77

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

 • Відділ з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради (далі – Відділ), є виконавчим органом Новодністровської міської ради, створений відповідно до п.1 ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням четвертої сесії VII скликання Новодністровської міської ради від 29.12.2015р. №32 «Про упорядкування структури та загальної чисельності виконавчих органів Новодністровської міської ради».
 • У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Новодністровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, Положенням про відділ з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради та посадовими інструкціями.
 • У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби у виконавчих органах Новодністровської міської ради Відділ керується також відповідними рекомендаціями Національного агентства з питань державної служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України.
 • Відділ не має статусу юридичної особи та фінансується за рахунок місцевого бюджету.

 

 1. Основні завдання

 

2.1.  Реалізація державної політики у сфері служби в Новодністровській міській раді.

2.2.  Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.3.  Прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.4.  Документальне оформлення проходження служби та трудових відносин в Новодністровській міській раді.

2.5.  Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Новодністровської міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

2.6.  Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному сайті Новодністровської міської ради в мережі Інтернет.

 

 1. Функції Відділу

 3.1.  Методичне забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в Новодністровській міській раді, на підпорядкованих міській раді підприємствах, установах і організаціях.

3.2.  Розроблення спільно з виконавчими органами міської ради річних планів роботи з кадрами, визначення потреби в кадрах, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради та керівників підпорядкованих установ, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти.

3.3.  Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.

3.4.  Проведення разом з виконавчими органами Новодністровської міської ради узагальнення практики роботи з кадрами, внесення міському голові на розгляд пропозиції щодо її вдосконалення.

3.5.  Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, здійснення аналізу якісного складу посадових осіб, а також керівників підпорядкованих установ;3.6.  Проведення роботи з резервом кадрів виконавчих органів міської ради, а також здійснення організаційно-методичного керівництва з його формування, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву, внесення міському голові пропозиції щодо його вдосконалення; 3.7.  Вивчення разом з іншими підрозділами особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в Новодністровській міській раді, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, аналіз добору і розстановки кадрів у виконавчих органах Новодністровської міської ради.3.8.  Прийняття від претендентів на вакантні посади відповідні документи та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;3.9.  Розгляд та внесення міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів, підготовка разом з відповідними підрозділами документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням;3.10.  Підготовка матеріалів про прийняття на роботу та на службу в Новодністровську міську раду, звільнення з посад посадових осіб, керівників підпорядкованих установ та інших працівників міської ради;3.11.  Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам Новодністровської міської ради, внесення про це записів до трудових книжок;3.12.  Обчислення стажу роботи і стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників Новодністровської міської ради;3.13.  У межах своєї компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаної з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;3.14.  Своєчасна підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам в межах компетенції відділу;3.15.  Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;3.16.  Оформлення і видача службових посвідчень та довідки з місця роботи працівникам; 3.17.  Оформлення листків тимчасової непрацездатності в межах повноважень Відділу;3.18.  Підготовка проектів розпоряджень про відрядження працівників в межах України та за кордон, про надання всіх видів відпусток; про прийняття , переведення, звільнення, сумісництво, матеріальну допомогу та інших в межах компетенції Відділу; 3.19.  У межах своєї компетенції брати участь у розробленні структури Новодністровської міської ради, контролювати розроблення посадових інструкцій у виконавчих органах Новодністровської міської ради; 3.20.  Формування та подача на затвердження міському голові штатних розписів і табелів обліку використання робочого часу працівників Новодністровської міської ради;3.21.  Здійснення організаційного забезпечення і прийняття участі у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків;3.22.  Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;3.23.  Разом з іншими структурними підрозділами міської ради здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування;3.24.  Здійснення обліку військовозобов’язаних, призовників та бронювання військовозобов’язаних в Новодністровській міській раді;3.25.  Проведення разом з іншими підрозділами робіт щодо укладення, внесення змін, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками підпорядкованих установ;3.26.  Забезпечення планування службової кар’єри та аналіз ефективності роботи персоналу;3.27.  Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї;3.28.  Розгляд пропозиції, заяв, звернень та скарг громадян, надання роз’яснень, ведення прийому громадян з питань, що належать до компетенції відділу;3.29.  Здійснення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

 1. Права та обов’язки

 

4.1.  Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Новодністровської міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.  Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб міської ради та підпорядкованих установ для виконання покладених на Відділ функцій.

4.3.  Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати проекти розпоряджень міського голови, рішень на засідання Новодністровської міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.4.  Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради та підпорядкованих установ для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.5.  Брати участь у засіданнях Новодністровської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Новодністровської міської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.6.  У разі потреби перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в Новодністровській міській раді, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

4.7.  Виносити пропозиції на розгляд Новодністровському міському голові з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в Новодністровській міській раді.

4.8.  Видавати довідки на прохання фізичних осіб, які містять ті чи інші відомості про них.

4.9.  Покладення на Відділ, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, не допускається.

4.10.  Відділ несе відповідальність:

 • за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань;
 • за достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;
 • за збереження документів та утримання їх у належному стані;

– за збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Керівництво та структура

 

5.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Новодністровським міським головою в установленому чинним законодавством порядком.

5.2.  На посаду начальника Відділу призначається особа з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування за процедурою, визначеною чинним законодавством.

5.3.  Начальник відділу забезпечує виконання обов’язків відповідно до цього Положення, посадової інструкції, а також завдань покладеними на Відділ окремими рішеннями Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Новодністровського міського голови.

5.4.  За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує визначена розпорядженням міського голови в установленому порядку посадова особа Новодністровської міської ради.

5.5.  Структура, чисельність працівників та Положення про Відділ затверджуються рішенням Новодністровської міської ради.

5.6.  Відділ підпорядковується міському голові або за його рішенням – одному з його заступників чи керуючому справами виконавчого комітету.

 

 1. Взаємовідносини за посадою

 

6.1.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Новодністровської міської ради, установами, організаціями в порядку, який визначається цим Положенням в межах компетенції відділу.

 

 1. 7. Заключна частина

 

7.1.  Відділ має круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

7.2.  Ліквідація Відділу проводиться Новодністровською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Н.Кримняк