Посадова інструкція Начальника відділу з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради


ЗАТВЕТРДЖУЮ

Міський голова

Новодністровської міської ради

_________________А.Болдашев

«____»___________2016 р.

 

Посадова інструкція

Начальника відділу з питань кадрової роботи

Новодністровської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1.  Начальник відділу з питань кадрової роботи (далі-відділ) забезпечує виконання обов’язків відповідно до Положення про відділ, цієї посадової інструкції, а також завдань покладеними на відділ окремими рішеннями Новодністровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Новодністровського міського голови, очолює та контролює роботу відділу.

1.2.  У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної ради України, указами  і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Новодністровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, Положенням про відділ з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради та посадовою інструкцією.

1.3.  У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби у виконавчих органах Новодністровської міської ради начальник відділу також керується відповідними рекомендаціями Національного агентства з питань державної служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України.

1.4.  Начальник відділу призначення на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку установленому чинним законодавством.

 

  1. Функціональні обовязки та завдання

2.1.  Здійснює реалізацію державної політики у сфері служби в Новодністровській міській раді.

2.2.  Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту.

2.3.  Здійснює прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб дол. Службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.4.  Документально оформляє проходження служби та трудових відносин в Новодністровській міській раді.

2.5.  Здійснює підготовку до здачі в архівний відділ Новодністровської міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

2.6.  Забезпечує доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному сайті Новодністровської міської ради в мережі Інтернет.

2.7.  Методичне забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в Новодністровській міській раді, на підпорядкованих міській раді підприємствах, установах і організаціях.

2.8.  Розроблення спільно з виконавчими органами міської ради річних планів роботи з кадрами, визначення потреби в кадрах, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради та керівників підпорядкованих установ, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти.

2.9.  Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

2.10.  Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб, а також керівників підпорядкованих установ.

2.11.  Проведення роботи з кадровим резервом виконавчих органів міської ради.

2.12.  Вивчення разом з працівниками інших підрозділів особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в Новодністровській міській раді, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, аналіз добору і розстановки кадрів у виконавчих органах Новодністровської міської ради.

2.13.  Отримання від претендентів на вакантні посади відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

2.14.  Розгляд та внесення міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів, підготовка разом з відповідними підрозділами документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням.

2.15.  Підготовка матеріалів про прийняття на роботу та на службу в Новодністровську міську раду, звільнення з посад посадових осіб, керівників підпорядкованих установ та інших працівників міської ради.

2.16.  Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам Новодністровської міської ради, внесення про це записів до трудових книжок.

2.17.  Обчислення стажу роботи і стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників Новодністровської міської ради.

2.18.  У межах своєї компетенції здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

2.19.  Своєчасна підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам в межах компетенції відділу.

2.20.  Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберігання трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

2.21.  Оформлення і видача службових посвідчень та довідки з місця роботи.

2.22.  Оформлення листків тимчасової працездатності в межах повноважень Відділу.

2.23.  Підготовка проектів розпоряджень про відрядження працівників в межах України та за кордон, про надання всіх видів відпусток; про прийняття, переведення, звільнення, сумісництво, матеріальну допомогу та інше в межах компетенції Відділу.

2.24.  У межах своєї компетенції брати участь у формування структури Новодністровської міської ради та контролювати розробку посадових інструкцій у виконавчих органах Новодністровської міської ради.

2.25.  Формування та подача на затвердження міському голові штатних розписів і табелів обліку використання робочого часу працівників Новодністровської міської ради.

2.26.  Здійснення організаційного забезпечення, участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов’язків.

2.27.  Разом з іншими структурними підрозділами міської ради здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

2.28.  Здійснення обліку військовозобов’язаних, призовників та бронювання військовозобов’язаних в Новодністровській міській раді.

2.29.  Проведення разом з іншими підрозділами робіт щодо укладення, внесення змін, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств.

2.30.  Забезпечення планування службової кар’єри та аналіз ефективності роботи персоналу.

2.31.  Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.

2.32.  Видавати довідки на прохання фізичних осіб, які містять ті чи інші відомості про них в межах компетенції відділу.

2.33.  Розгляд пропозиції, заяв, звернень та скарг громадян, надання роз’яснень, ведення прийому громадян з питань, що належить до компетенції відділу.

2.34.  Здійснення іншої роботи пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

  1. Права

Начальник відділу з питань кадрової роботи Новодністровської міської ради має право:

3.1.  Представляти інтереси відділу в інших органах місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань що належать до його компетенції.

3.2.  Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Новодністровської міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.3.  Одержувати відповідні документи та  необхідну інформацію від посадових осіб міської ради та підпорядкованих установ для виконання покладених на відділ функцій.

3.4.  Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради та підпорядкованих установ для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.5.  Брати участь у засіданнях Новодністровської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Новодністровської міської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6.  У разі потреби перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в Новодністровській міській раді, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

3.7.  Виносити пропозиції на розгляд Новодністровському міському голові з питань удосконалення кадрової роботи, і підвищення ефективності служби в Новодністровській міській раді.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта економічного чи юридичного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років.

 

  1. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність:

  • за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань;
  • за достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;
  • за збереження документів та утримання їх у належному стані;
  • за збереження в конфіденційності інформації відносно до чинного законодавства України.

 

 

З інструкцією ознайомлена                                                              О.Ленькова