Новодністровська міська рада повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – детального плану території частини території с.Ломачинці по вул.Хотинського повстання.


Новодністровська міська рада  повідомляє про оприлюднення заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної  оцінки проекту містобудівної документації – детального плану території частини території с.Ломачинці по вул.Хотинського повстання.

Строк  громадського  обговорення заяви  про визначення стратегічної екологічної оцінки буде проводитись  з 26 листопада 2019р.по 13 грудня 2019 р.

Пропозиції  громадськості  до проектів містобудівної документації подаються до Новодністровської міської ради у строк з 26 листопада 2019р.по 13 грудня 2019 р.

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території частини території с.Ломачинці по вул.Хотинського повстання

 

Загальні положення

Замовник СЕО:

Новодністровська міська рада

(м-н «Діброва», м.Новодністровськ, 60236).

 

Вид  та основні цілі документа державного планування

 

Детальний план території частини території по вул. Хотинського повстання села Ломачинці Чернівецької області є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з урахуванням раціонального розташування об’єкту  нового будівництва, а також інженерного забезпечення в межах території, що проектується.

Завданням  детального плану території є:

-уточнення  функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення  об’єкта будівництва;

-формування  принципів планувальної організації забудови;

-визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм та санітарно-гігієнічних правил;

-створення  належних умов охорони і використання  об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до вимог законодавства;

-визначення  напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення  території;

створення  транспортної інфраструктури;

організація транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення  стану навколишнього середовища,

забезпечення  екологічної безпеки;

комплексного  благоустрою та озеленення;

використання  підземного простору тощо.

При розробленні  детального плану території  враховується Схема планування території Чернівецької області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації  видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання  земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, відповідно до ст.19. зокрема, визначають:

-функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами  і правилами;

-містобудівні умови та обмеження;

-потреби в  підприємствах і закладах обслуговування  населення, місце їх розташування;

-доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

-черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-схему інженерних мереж;

-порядок організації  транспортного і пішохідного руху;

-порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

-межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

-відповідність цільового та функціонального призначення  земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

-планувальні  обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання  забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

-охоронні зони  об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, для існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення  класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони

 

Характеристика стану довкілля

 

Ломачинці – село, яке розташоване в північно-східній частині Сокирянського  району на відстані 19 км до районного центру м. Сокиряни і 139 км до обласного центру Чернівці. Кількість населення села становить 1 983 особи.

Переважаючим видом виробництва на території населеного пункту є сільськогосподарське виробництво.

Для організації роботи в галузі охорони довкілля Новодністровською міською радою розроблено Комплексну програму з охорони навколишнього природного середовища м. Новодністровськ на 2018-2020 роки і затверджену рішенням сімдесят шостої сесії VII скликання від 28.03.2019 №99 та спільно з органом місцевого самоврядування с. Ломачинці погоджено схеми санітарної очистки населеного пункту.

 

Визначення  основних екологічних проблем

 

Основними екологічними проблема села Ломачинці є відсутність централізованого питного водопостачання та відведення побутових стоків.

В зв’язку з відсутністю каналізаційних мереж та очисних споруд на ділянках індивідуальної житлової забудови відбувається забруднення поверхневих вод побутовими відходами. 

На території проектування джерелом водопостачання є існуюча власна свердловина. 

Відведення стічних вод від сантехнічного обладнання побутових приміщень та технологічного обладнання (трапи) здійснюватиметься по розділених випусках побутової і виробничої каналізації мережею зовнішньої побутової каналізації до очисних споруд біологічної очистки побутових стоків. Після очистки та знезараження очищена вода відводитиметься в існуючу канаву.

Дощові і талі води з покрівлі відводяться частково відкритим способом через ринви і далі по спланованій поверхні в існуючі водовідвідні канави та частково мережею внутрішніх водостоків мережею зовнішньої каналізації – в існуючу водовідвідну канаву.

 

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДПТ Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем
Атмосферне повітря Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря Зменшення викидів шкідливих речовин (впровадження каталізаторів пального на маршрутних автобусах і таксі)
Водні ресурси Забруднення неочищеними та недостатньо очищеними стоками р.Дністер Реконструкція існуючих систем збору та очистки зливової каналізації;

Застосування нових методів і технологій очищення стічних вод;

Контроль за використанням пестицидів, захист природних вод від їх негативного впливу;

Захист підземних вод та доведення  якості колодязної води до санітарних норм;

Модернізація каналізаційних колекторів; 

Реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж.

Поводження з відходами Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення  відходів Організація роздільного збору сміття;

Зменшення  небезпечних  властивостей промислових відходів;

Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів.

Будівництво сміттєпереробного підприємства;

Запровадження виробництв для одержання сировини або готової продукції з відходів  виробництва та побутових відходів.

 

Перелік та обсяг інформації

 

Для розробки СЕО передбачається  використовувати наступну інформацію:

-доповіді про стан довкілля;

-статистичну інформацію;

-лабораторні дослідження стану довкілля;

-дані моніторингу стану довкілля;

-оцінку впливу на довкілля  планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

-пропозиції щодо зміни існуючого функціонального  використання території.

 

Перелік і характеристика потенційних  джерел впливу на навколишнє середовище,  а також можливих меж зон впливу від них

 

Ділянки з природоохоронним  статусом відсутні.

Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проектованого об’єкту на інші держави відсутній.

 

Розгляд альтернатив

 

У контексті СЕО детального плану території частини території с.Ломачинці по  вул.Хотинського повстання, альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення  даної діяльності на будь-яку іншу територію. 

 

Заходи  для запобігання,  зменшення та пом’якшення негативних наслідків

 

Даним  детальним  планом території будуть визначені  фактори, об’єкти та споруди, які є  джерелами впливу на навколишнє середовище. 

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

 

-Основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

-Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності  населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

-екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  детального плану території;

-зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення;

-заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання детального плану території;

-обгрунтування вибору  виправданих альтернатив;

-заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання детального плану території для  довкілля;

Резюме нетехнічного характеру інформації.

 

Орган, до якого подаються  зауваження і пропозиції

 

Новодністровська міська рада.

(м-н «Діброва», м.Новодністровськ, 60236).

Строки подання

 

15 діб з дня отримання  заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки  детального плану території частини території с.Ломачинці по вул.Хотинського повстання (відповідно  до п.п. 5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).